Regulamin usługi Newslettera 

Regulamin usługi Newslettera CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o.
(Aktualizacja z dnia 25 maja 2018 roku)

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”), określa zasady świadczenia usługi Newslettera przez CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-640) przy ul. Woronicza 31/250, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043751. (dalej „CONNECT DISTRIBUTION”).

§ 1.
Przedmiot umowy
1. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Connect Distribution na podany przez użytkownika tej usługi adres email wiadomości mailowych, zawierających informacje dotyczące oferty produktowej, usług i promocji, wydarzeń oraz innych aktywności organizowanych przez Connect Distribution.
2. Usługa Newslettera jest całkowicie bezpłatna.

§ 2.
Zawarcie umowy i warunki usługi Newslettera
1. Korzystać z usługi Newslettera może każda osoba (dalej: „Użytkownik”), która w serwisie należącym do Connect Distribution, w dowolnym z dostępnych formularzy, poda swoje dane, w tym adres e-mail oraz zaznaczy opcję zapisu na Newsletter.
2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera z Connect Distribution, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa powyżej.
3. W celu zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newslettera Użytkownik zobowiązany jest zatwierdzić warunki newslettera firmy Connect Distribution, które dostępne są pod linkiem: https://connectdistribution.pl/warunki-newslettera/?preview_id=9008&preview_nonce=5cfbda3d73&preview=true
4. Zatwierdzenie warunków newslettera oraz kliknięcie przycisku „Zapisz się” oznacza akceptację Regulaminu i Polityki prywatności oraz powoduje zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newslettera.
6. Użytkownik subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Connect Distribution w treści Newslettera informacji promocyjnych i handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika.
7. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newslettera nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej Użytkownik wyraża zgodę.

§ 3.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Connect Distribution
1. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych dotyczących systemu operacyjnego lub wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
2. Zakazane jest przekazywanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 4.
Rozwiązanie umowy
1. Użytkownik ma prawo, w każdym momencie, rozwiązać umowę o korzystanie z usługi Newslettera, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez uzupełnienie formularza zaprzestania subskrypcji na stronie: https://connectdistribution.pl/rezygnacja-z-subskrypcji/ 
2. Connect Distribution zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który naruszył niniejszy Regulamin, prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo obejmujące dostarczanie treści bezprawnych.

§ 5.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności na adres mailowy odo@connectdistribution.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Connect Distribution, podany w Regulaminie.
2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter. Odpowiedź w sprawie reklamacji Connect Distribution przekaże w sposób odpowiadający użytemu przez Użytkownika środkowi komunikacji.
3. Connect Distribution rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 6.
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie subskrypcji Newslettera jest Connect Distribution.
2. Connect Distribution przetwarza dane osobowe w następującym zakresie:
a) Adres e-mail
b) Imię
3. Użytkownik, zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO), ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Użytkownik może również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
4. Użytkownik, potwierdzając subskrypcję, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.