SYSTEMY I BAZY DANYCH

System to zespół wzajemnie powiązanych elementów realizujących jako całość założone cele. Systemy operacyjne, bazodanowe oraz systemy analizy danych z wielu źródeł to niezbędne narzędzia dla każdej organizacji biznesowej. System operacyjny to narzędzie do zarządzania środowiskiem komputerowym oraz do uruchamiania i kontroli wykonywanych na nim zadań. System bazodanowy znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba nie tylko na gromadzenie danych, ale również możliwość ich modyfikowania. Systemy do analizy danych to ważny składnik zarządzania przedsiębiorstwem pomagający wykorzystywać zgromadzone w nim informacje do podejmowania właściwych decyzji biznesowych.

Oferujemy produkty z zakresu systemów i baz danych z następujących dziedzin:

Operating Systems
System operacyjny to oprogramowanie, które służy do komunikacji ze wszystkimi komponentami sprzętowymi danego urządzenia komputerowego.

Databases
Baza danych to zbiór danych o zdefiniowanej budowie. Gromadzone w niej informacje mogą być różnego typu, od najprostszych danych tekstowych czy liczbowych po złożone struktury obiektowe czy multimedialne. 

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie: