Polityka prywatności

Polityka prywatności CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o.
(Aktualizacja z dnia 25 maja 2018 roku)

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi element polityki bezpieczeństwa danych osobowych spółki CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-640) przy ul. Woronicza 31/250, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043751. (dalej „CONNECT DISTRIBUTION”).

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w firmie CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o. w myśl obowiązującego od 25 maja 2018 rozporządzenia „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (dalej „RODO”).

Niniejsza Polityka Prywatności odpowiada na pytania:

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?
 2. Jakie dane osobowe pozyskujemy?
 3. Jaki jest cel przetwarzania przez nas danych osobowych, jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania oraz jaki jest cel ich udostępniania podmiotom trzecim?
 4. Na jakich warunkach następuje przekazanie danych do państw trzecich?
 5. Jakie są źródła pozyskania przetwarzanych przez nas danych osobowych?
 6. Jakie są prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy?

 
Par 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o.
ul. Woronicza 31/250
02-640 Warszawa
Tel. +48 22 400 1234
e-mail: odo@connectdistribution.pl

CONNECT DISTRIBUTION prowadzi działalność handlowo-usługową w zakresie specjalistycznego oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Specjalizujemy się w zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych o sprawdzonej niezawodności i wysokiej jakości. Oferujemy innowacyjne produkty polskich i zagranicznych producentów oraz szeroki zakres usług eksperckich i szkoleń.

Par 2. Jakie dane osobowe pozyskujemy?

W związku z prowadzoną działalnością spółka CONNECT DISTRIBUTION przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów oraz ich pracowników, a w określonych przypadkach dane takie udostępnia innym podmiotom.

CONNECT DISTRIBUTION gromadzi następujące rodzaje danych osobowych:

 • imię, nazwisko
 • zajmowane stanowisko
 • numer telefonu
 • e-mail
 • firma
 • NIP firmy

W wyjątkowych wypadkach zakres przetwarzanych danych może być szerszy – z uwagi na szczególne cele przetwarzania, o których osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana przy okazji zbierania takich danych.

Par 3. Jaki jest cel przetwarzania przez nas danych osobowych, jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania oraz jaki jest cel ich udostępniania podmiotom trzecim?

Na regularne działania biznesowe prowadzone przez CONNECT DISTRIBUTION składają się między innymi:

 • przesyłanie oferty handlowej CONNECT DISTRIBUTION;
 • wsparcie przedsprzedażne (działania związane z przygotowaniem rozwiązania stosownego do potrzeb użytkownika końcowego);
 • kontakt w celu wykonania umowy na dostawę sprzętu, oprogramowania lub realizację usługi;
 • kontakt w celu wsparcia posprzedażowego;
 • marketing własny;
 • dostarczanie wiedzy technicznej i biznesowej (mailing, webinaria, konferencje, szkolenia itp.).

 Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach opisanych powyżej jest:

 • w przypadku przedstawiania marketingu własnych usług – art. 6 ust. 1 lit a) RODO – Państwa zgoda na podjęcia takowych działań;
 • w przypadku realizacji zobowiązań wynikających z zawartych przez nas umów – dostawy sprzętu, szkoleń, usług posprzedażowych, bądź przygotowania do zawarcia takowych umów – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w takim przypadku działania polegające na kierowaniu do Państwa marketingu bezpośredniego usług własnych CONNECT DISTRIBUTION prowadzone jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, który wyraża się w możliwości kierowania reklam swoich usług do swoich klientów.

Podanie danych osobowych jest w każdym wypadku dobrowolne, natomiast w przypadku woli związania się z CONNECT DISTRIBUTION umową albo nawiązania współpracy handlowej, marketingowej lub uczestnictwa w działaniach marketingowych jest niezbędne. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam realizację wskazanych działań.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim następuje wyłącznie w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym między innymi uzyskania cen specjalnych, wsparcia posprzedażowego, realizacji gwarancji, zapewnienia aktualizacji i odnowień wsparcia technicznego, procesowania zamówienia, weryfikacji danych osobowych w systemach kontroli obrotu, weryfikacji danych osobowych w systemach kontroli obrotu producentów, aktywacji produktu lub usługi u producenta.

Kategorie podmiotów, którym CONNECT DISTRIBUTION na potrzeby realizacji powyższych celów może przekazywać Państwa dane osobowe to:

 • dostawcy CONNECT DISTRIBUTION;
 • pośrednicy biorący udział w procesie sprzedaży (Resellerzy i Integratorzy);
 • podmioty świadczące usługi serwisowe;
 • podmioty świadczące usługi transportowe;
 • biuro księgowe.

CONNECT DISTRIBUTION nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych.

W oparciu o Państwa dane osobowe nie tworzymy Państwa profili ani nie poddajemy tych danych zautomatyzowanym systemom podejmowania decyzji.

Par 4. Na jakich warunkach następuje przekazanie danych do państw trzecich?

Wyłącznie na potrzeby realizacji usług świadczonych przez CONNECT DISTRIBUTION na Państwa rzecz, dane osobowe mogą być przekazane do partnerów CONNECT DISTRIBUTION mających siedzibę w państwie trzecim – Stanów Zjednoczonych (podmioty te zaakceptowały tzw. Privacy Shield i wdrożyły odpowiednie standardy bezpieczeństwa danych) i Izraela.

Przekazywanie danych osobowych następuje wówczas na podstawie:

 • art. 45 ust. 3 RODO – w przypadkach gdy Komisja Europejska stwierdzi, iż państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych (lista państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych jest dostępna pod adresem https://giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl);
 • art. 46 ust 2 lit d) RODO – posłużenia się przez Administratora i podmiot w państwie trzecim zaakceptowanymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami ochrony danych;
 • art. 49 ust. 1 lit b) RODO – w przypadku, gdy przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego jest niezbędne na potrzeby realizacji świadczeń zamówionych przez Klienta u Administratora.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić wyłącznie w sytuacji, w której zamawiana usługa wykracza poza obszar EOG.

Wszystkie dane osobowe przekazywane do państw trzecich są chronione zgodnie z RODO.

CONNECT DISTRIBUTION wdraża także niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Klientów, między innymi dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, przechowywane są na nośnikach i w miejscach gwarantujących bezpieczeństwo, a umowy zawierane z kontrahentami, którym dane osobowe Klientów są udostępniane zawierają stosowne klauzule obligujące kontrahentów do zachowania wysokich standardów ochrony danych osobowych.

Klientowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o miejscu udostępnienia danych osobowych w państwie trzecim oraz o podjętych w celu zachowania ich w poufności zabezpieczeniach.

Par. 5. Jakie są źródła pozyskania przetwarzanych przez nas danych osobowych?

CONNECT DISTRIBUTION może pozyskiwać dane osobowe w następujący sposób:

 • zgody bezpośrednie na podstawie zapisu osoby na wydarzenie (np. szkolenie, webinarium, promocja) organizowane przez CONNECT DISTRIBUTION, przez formularz www umieszczony na stronie internetowej;
 • zgody wynikające z zaproszenia wysłanego przy nawiązaniu kontaktu celem dodaniu osoby do systemu CRM funkcjonującego w CONNECT DISTRIBUTION;
 • samodzielną rejestrację użytkowników końcowych drogą elektroniczną w systemach CONNECT DISTRIBUTION, w celu nawiązania kontaktu;
 • przekazanie danych pracowników partnerów handlowych CONNECT DISTRIBUTION przekazanych na podstawie umów partnerskich zawierających zapis o zgodzie na przesyłanie informacji o produktach i ofercie handlowej CONNECT DISTRIBUTION;
 • spotkania osobiste, w trakcie których dochodzi do wymiany danych kontaktowych.


Par.6 Jakie są prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy?

CONNECT DISTRIBUTION zapewnia realizację następujących praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych:
  jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa danych, możecie zażądać, abyśmy je usunęli;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
  możecie Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5.  prawo do przenoszenia danych:
  macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa – np. xls. Możecie też Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  w każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody;
 8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.


W CONNECT DISTRIBUTION najważniejsze jest dla nas zaufanie Klientów i Partnerów Biznesowych. Państwa dane osobowe są w naszej firmie przetwarzane zgodnie z Państwa wolą oraz obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli uważają Państwo inaczej, prosimy o kontakt: +48 22 400 1234 lub odo@connectdistribution.pl